Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Privacyverklaring

Veel van ons werk kunnen we alleen uitvoeren met gebruik van persoonsgegevens. Veilig Thuis Gelderland-Zuid zet deze gegevens in een dossier. Voor het opvragen en gebruik van gegevens zijn wetten en regels opgesteld. Hier lees je op welke manier Veilig Thuis Gelderland-Zuid jouw gegevens beschermt.

Persoonsgegevens

Bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid werken verschillende medewerkers. Zij werken samen om jou de juiste zorg of dienst te bieden. Heb je voor de eerste keer contact met Veilig Thuis Gelderland-Zuid? Dan vragen wij je naar je algemene persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en verzekeringsvorm. Eventueel kunnen wij ook naar bijzondere persoonsgegevens vragen zoals medische- en gezondheidsgegevens.

Burgerservicenummer

Wij vragen ook naar je Burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer kunnen we je persoonsgegevens inzien zoals ze zijn opgeslagen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Dossier

Veilig Thuis Gelderland-Zuid verzamelt je gegevens in een digitaal dossier. Hierin staan ook de gegevens over uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, consulten en eventueel medicijngebruik. En ook andere informatie die voor je behandeling of begeleiding belangrijk zijn.

Wettelijke regelingen

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan regels over het vastleggen en het gebruik van persoonsgegevens. Voor het vastleggen van persoonsgegevens is op Veilig Thuis Gelderland-Zuid ook van toepassing: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Veilig Thuis Gelderland-Zuid maakt alleen gebruik van je persoonsgegevens als dit volgens de wet mag.

Onze gedragscode

Binnen Veilig Thuis Gelderland-Zuid is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Ambtenarencode. Op bepaalde medewerkers is ook een beroeps- of gedragscode van toepassing. Concreet: iedere medewerker zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet:

 • In onbevoegde handen komen.
 • Verloren raken.
 • Door onoplettendheid openbaar worden.

Bewaren van jouw gegevens

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is verplicht om jouw gegevens te bewaren in een dossier. Persoonsgegevens die met betrekking tot de verlening van zorg in een dossier worden vastgelegd, moeten op grond van de WGBO 20 jaar worden bewaard of zoveel langer als naar het oordeel van de hulpverlener nodig is.

Van cliënten die minderjarig zijn, bewaren we het afgesloten dossier vanaf het 18e levensjaar nog 20 jaar.
Als een wettelijk voorschrift een andere (afwijkende) bewaartermijn noemt, dan houden we die termijn aan.

Jouw rechten

Zolang jouw dossier in gebruik is of wordt bewaard, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met jouw gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift van jouw gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in jouw dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen (bijvoorbeeld ras, levensovertuiging, geloof).
 • Het recht een verzoek in te dienen om jouw dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om jouw gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld Veilig Thuis in je nieuwe woonplaats).

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

Bij een verzoek om inzage of een kopie van uw dossier controleert Veilig Thuis Gelderland-Zuid je identiteit met behulp van een geldig legitimatiebewijs.

Willigen we je verzoek niet in?

Dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij GGD Gelderland-Zuid (waar Veilig Thuis Gelderland-Zuid een afdeling van is) en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen

De medewerker waarmee je contact hebt mag jouw gegevens niet zomaar met anderen uitwisselen. Daarvoor is jouw toestemming nodig.

In een aantal situaties is jouw toestemming niet nodig:

 • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.
 • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders.
 • Wanneer je aan een hulpverlener, die werkt voor een andere organisatie en die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, al toestemming hebt gegeven om met Veilig Thuis Gelderland-Zuid gegevens uit te wisselen.
 • Wanneer je Veilig Thuis Gelderland-Zuid al eerder toestemming hebt gegeven om gegevens uit te wisselen met bepaalde medewerkers die werken bij andere organisaties.
 • Wanneer jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek van Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

Privacy minderjarigen

Zijn cliënten jonger dan 12 jaar? Dan hebben de ouders met gezag of voogd recht om het dossier in te zien, of recht op een kopie van het dossier.

Bij cliënten van 12 tot 16 jaar hebben kind en ouders met gezag of voogd een gezamenlijk recht om het dossier in te zien. Bij een meningsverschil geeft het recht van het kind de doorslag.
Cliënten vanaf 16 jaar hebben een eigen zelfstandig recht. Dit betekent dat ouders toestemming nodig hebben van het kind als ze het dossier willen inzien of een kopie willen ontvangen.

Privacy na overlijden

Veilig Thuis Gelderland-Zuid beschermt de privacy van een cliënt ook na overlijden. Daarom mogen familieleden of anderen het dossier van een overledene niet zomaar inzien. Een verzoek hiervoor dien je in bij de directeur van GGD Gelderland-Zuid (waar Veilig Thuis Gelderland-Zuid een afdeling van is).

Informatie

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen over je privacy? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Je kunt je vragen ook mailen naar privacy@ggdgelderlandzuid.nl

Meer informatie

Hieronder staat het Privacyreglement Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Je kunt ook informatie vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Veilig Thuis Gelderland-Zuid registreert persoonsgegevens bij de uitvoering van haar dienstverlening.
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke regelingen, zoals de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Wanneer Veilig Thuis Gelderland-Zuid persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je recht om te weten:

 • Waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken.
 • Waarom we je persoonsgegevens gebruiken.
 • Hoelang we je persoonsgegevens bewaren.
 • En,  indien van toepassing,  wie de verstrekkers of ontvangers zijn van jouw persoonsgegevens.

Je hebt altijd recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de afdeling die bij jou en/of jouw gezin betrokken is. Meer informatie vind je in Veilig Thuis Gelderland-Zuid en jouw privacy.

Onze artsen en verpleegkundigen werken volgens landelijke afspraken:

Onze Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op het toepassen en naleven van de privacyregels.

Heb je vragen over privacy en Veilig Thuis Gelderland-Zuid? En lukt het niet om een antwoord te krijgen of oplossing te vinden bij de medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Zuid waarmee je al contact hebt? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, J. Bosma, privacy@ggdgelderlandzuid.nl.

Als cliënt van Veilig Thuis Gelderland-Zuid maken wij bij de start van de dienstverlening voor jou een persoonlijk digitaal dossier aan. Als Veilig Thuis Gelderland-Zuid gaan wij zorgvuldig, veilig en integer om met jouw gegevens. Als cliënt heb je diverse rechten met betrekking tot je digitale dossier*, deze zijn:

 1. Je hebt het recht om gratis je eigen digitale dossier* in te zien en een afschrift hiervan op te vragen.
 2. Je hebt het recht om je gegevens te laten wijzigen, afschermen of verwijderen, tenzij zwaarwegende belangen of andere wet- en regelgeving zich hier tegen verzetten.
 3. Je hebt recht om toestemming te geven voor inzage door bepaalde andere zorgverleners van jouw dossier* (deels of volledig) kan nog niet worden uitgeoefend. De Minister van VWS heeft deze bepaling uit de Wet uitgesteld in afwachting van een landelijke digitale voorziening die deze (gespecificeerde) toestemming voor uitwisseling van jouw (medische) gegevens mogelijk maakt.

Wil je inzage, wijziging, afscherming of verwijdering van jouw dossier*? Neem dan contact op met je contactpersoon of de afdeling waar je diensten van afneemt.

Inzage in jouw dossier betekent dat je een PDF van je dossier ontvangt via beveiligde e-mail. Ook bestaat in overleg de mogelijkheid om je dossier in aanwezigheid van een medewerker in te zien. Omdat het om (bijzondere) persoonsgegevens gaat, besteden wij veel zorg aan de bescherming van jouw privacy. Om je dossier via beveiligde mail te kunnen versturen, vragen wij dus je mobiele telefoonnummer. Met behulp van een extra verificatiecode kun je vervolgens de beveiligde e-mail met jouw digitale dossier openen.

Registratie Burgerservicenummer

Om je persoonsgegevens te beschermen vragen wij je om je Burgerservicenummer. Wij verzoeken je daarom altijd een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als  je voor een afspraak naar Veilig Thuis Gelderland-Zuid komt. Op je identiteitsbewijs staat je BSN.

Waar vind je jouw burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (BSN) staat vermeld op een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland bij een gemeente is ingeschreven, heeft een eigen BSN. Kom je voor een afspraak naar de GGD Gelderland-Zuid? Neem dan altijd een geldig identiteitsbewijs mee. Wij registreren dan jouw BSN.

Waarom gebruikt Veilig Thuis Gelderland-Zuid het BSN?

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is dit wettelijk verplicht. Alle overheidsinstanties én de zorgsector moeten het BSN gaan gebruiken. Voor goede gezondheidszorg is het belangrijk dat zorg- en dienstverleners cliëntgegevens op een betrouwbare en veilige manier uitwisselen. Bijvoorbeeld wanneer Veilig Thuis Gelderland-Zuid en een huisarts medische gegevens aan elkaar doorgeven. We moeten dan zeker weten dat de huisarts jouw gegevens in het juiste dossier verwerkt. Het BSN helpt daarbij. Ook de zorgverzekeraars en indicatieorganen gaan het BSN gebruiken.

Wat doet Veilig Thuis Gelderland-Zuid met jouw BSN?

Het BSN wordt opgenomen in onze administratie. We vermelden het bij jouw andere gegevens, zoals je naam, adres en geboortedatum. Het BSN is alleen bedoeld om je cliëntgegevens zo betrouwbaar mogelijk uit te wisselen met andere betrokken zorg- en dienstverleners, zorgverzekeraars en indicatieorganen.

Altijd legitimatie meenemen

De registratie bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid is eenmalig. Maar het kan dat wij bij een volgend bezoek opnieuw om je legitimatie vragen. Ook als je BSN al bij ons is ingevoerd. Daarom moet je je bij een afspraak altijd kunnen legitimeren. Zo weten we dat jij degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in onze patiëntenadministratie.

Hoe is jouw privacy geregeld?

Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om jouw privacy goed te regelen. In deze wet staat wie jouw BSN mogen gebruiken. Dat zijn de zorgverlener die jou behandelt of de zorgverzekeraar waarbij je staat ingeschreven. Er wordt een overzicht bijgehouden van alle zorg- en dienstverleners die jouw BSN opvragen. Je hebt het recht om dit overzicht op te vragen. Meer informatie hierover en de veel gestelde vragen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Wil je meer informatie over de manier waarop Veilig Thuis Gelderland-Zuid met jouw gegevens omgaat? Lees dan Veilig Thuis en jouw privacy.